.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
natuurlijk ook bekijken
op je mobieltje.


powered by

Wiske the cat

Over mij...

Ik ben afgestudeerd als
- leraar lager onderwijs (Den Haag),
- pedagoog (MO-A & B - Rotterdam) en
- onderwijskundige (drs. - Utrecht).
Ik was leraar lager onderwijs,
            schoolbegeleider,
            consulent literaire vorming,

docent aan opleidingen voor remedial teaching
                                             en interne begeleiding,
locatiemanager van een OBD,
kennismanager bij een onderwijsadviesbureau
senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij het APS.

Vanaf 1-12-2012 ben ik zelfstandig nascholer en teamcoach. 

Daarnaast ben ik ook nog steeds ontwikkelaar en auteur van boeken en artikelen die dit werk ondersteunen.


Ook ben ik als inhoudelijk expert betrokken bij de verdere ontwikkeling van Je eigen leeromgeving (Jeelo), een in december 2013 gestarte project-matige aanpak van thematisch onderwijs, waarmee alle vakken verbonden zijn.
Daarnaast heb enkele e-Learning-cursussen gemaakt voor de Leraren-academie, die de e-Learning Wizard verzorgt.


Ik woon weliswaar in de Achterhoek, maar ben in principe met mijn kennis en ervaring beschikbaar voor scholen in heel Nederland.


Tot het beëindigen van het project School aan Zet (in 2016) was ik daar thema-expert, zowel voor de basisvaardigheden, als voor excellentie, recht doen aan verschillen, opbrengst-gericht-werken en bouwen aan een lerende organisatie.
Vanaf maart 2014 was ik daar ook een van de experts op het gebied van Samen leren inhoud geven. Deze toespitsing van School aan Zet was gericht op besturen die met hun scholen het samen leren een stevige impuls wilden geven.


Gedurende het schooljaar 2013-2014 was ik voor School-aan-Zet en SLO regiocoördinator excellentie & hoogbegaafdheid voor het po in Oost-Gelderland (Veluwe en Achterhoek) en in Overijssel, om de start van dit netwerk te stimuleren.


Sinds eind 2012 was ik lid van de redactie van het tijdschrift over taalonderwijs MeerTaal van uitgeverij Van Gorcum, het 'taalbroertje' van Volgens Bartjens. Na acht jaar, aan het eind van de jaargang 2020-2021, ben ik hiermee gestopt. Wel heb ik daarna nog een jaar de rubriek Taal=Meer verzorgd.
Sinds februari 2014 was ik eveneens redactielid van Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek (voorheen bekend als Panama Post-online), de verdieping bij Volgens Bartjens, dat (gratis) beschikbaar is op de site van VB.
Daarnaast maakte ik deel uit van het redactienetwerk rond het tijdschrift JSW.


Verder ben ik ook als expert betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van Jeelo, wat de afkorting is van Je eigen leeromgeving.

Deze leeromgeving wordt al sinds 2008 ontwikkeld, in samenwerking met basisscholen. Het is eerst begonnen met thema's voor wereldoriëntatie, maar is daarna verder uitgebreid naar alle vakgebieden.


Ik maakte ook nog deel uit van de klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands


Toen ik de door mij ontwikkelde spellingmethodiek Op zoek naar letters zelf uitgaf, werd ik vanaf 2013 ook uitgever. Nu de handleidingen zijn verwerkt in twee boeken (zie de rubriek spellingdidactiek) en het oefenmateriaal digitaal (en gratis) beschikbaar is, hoeft dat niet meer.
Ik blijf het wel leuk vinden dat ik deze en nog diverse andere titels niet alleen zelf kon schrijven, maar ook de hele opmaak zelf kon verzorgen, inclusief die van de kaften.... Het drukken en uitgeven gebeurt via Maak je eigen onderwijsboek (MJEO).

Ik was gedurende het schooljaar 2015-2016 lid van de syllabuscommissie Ernstige Rekenproblemen (ER). Deze commissie had als taak een addendum (aanvulling) bij de nieuwe Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo te ontwikkelen voor de rekenexamens en rekentoetsen ER.

Eerder (2011-2012) was ik medeauteur en redacteur van de Protocollen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) voor het vo en mbo. Daarvoor had ik ook al een bijdrage geleverd aan het protocol ERWD voor het po.


Ik werkte de laatste maanden van 2016 mee aan het inhoud geven van de aspecten kritisch denken en zelfregulatie voor de vakken rekenen, Nederlandse taal en omgaan met jezelf en de wereld, in het kader van de beschrijving van 21e-eeuwse vaardigheden door de SLO.


Centraal aandachtspunt bij mijn werkzaamheden als adviseur, en als auteur en ontwikkelaar, zijn leerprocessen. Het gaat dan steeds om (aspecten van) de vraag 'Wat is nodig om leerlingen en leraren actief te laten leren en opbrengsten van hun inspanningen te laten ervaren?' Dat lukt als wat zij leren al betekenisvol voor hen is of dat door hun activiteiten wordt. Dit maakt dan dat zij zich mede daardoor eigenaar kunnen voelen van hun leerproces, en zo het nut ervaren van het resultaat daarvan. Dit betekent ook dat de leerlingen niet allemaal met dezelfde doelen bezig kunnen zijn, want hun voorkennis verschilt, ook al zijn te ongeveer even oud.

Voor leraren betekent dit bovendien dat zij zelf keuzes durven, mogen en kunnen maken in de dagelijkse afstemming met hun leerlingen. Dit betekent ook: los komen van die verschillende methoden (die uitgaan van aanpassing door de leerlingen i.p.v. aan de leerlingen) en van de koppeling van jaarklas en leerstof.
Veel veranderingstrajecten op scholen zijn daarom al gericht op de condities om dit steeds meer en effectiever voor elkaar te krijgen. Toch zou dit voor elke school de norm moeten zijn.

Trefwoorden daarbij zijn:
eigenaarschap, instructiekwaliteit, interactie, betekenisvol, actief en samenwerkend leren, kritisch denken en andere noodzakelijke vaardig-heden, recht doen aan en benutten van alle verschillen, opbrengsten veroorzaken, vertrouwen, building learning power, onderzoekend leren, talentontwikkeling, Rijnlands organiseren, vakinhouden in samenhang.


Mijn inhoudelijke expertise betreft o.a. rekenen/wiskunde, taal/spelling en talentontwikkeling.