voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Professionalisering en schoolontwikkeling 

Willen jullie je school laten doorgroeien op basis van de gekozen visie en daaruit voortvloeiende kernwaarden, dan vraagt dit natuurlijk scholing op maat. Dit krijgt vorm door gezamenlijke scholingsmomenten (per bouw en/of per team) en individuele observaties en coaching. In al die gevallen gaat het dan om de eigen leerdoelen van de teamleden, die zijn gericht op het realiseren van het gezamenlijk gekozen perspectief. 

Voor de school betekent het een ontwikkeling naar een eigen vorm. Zo kan elke school heel specifiek invulling geven aan de gekozen kernwaarden. 

Ik kies bewust voor teamleren en niet voor cursussen voor individuele leraren van verschillende scholen. Onderwijsvernieuwingen realiseren, door bewuste keuzes in vorm en inhoud, betekent een volledige integratie van de schoolontwikkeling en de professionalisering van het team. Dat is op de korte termijn al effectief vanwege de gedeelde focus. 

Daarnaast biedt dit op de langere termijn de meeste garantie dat een team zich blijft ontwikkelen, waardoor die basisschool een duidelijke identiteit verwerft.. 

Een vernieuwende school zijn is niet een maniertje dat je af en toe gebruikt. Alles wat er op school gebeurt, met de kinderen en met het team, gebeurt vanuit die samenhangende kernwaarden. Dit vraagt steeds weer een kritische doordenking van bestaande gewoonten en vertrouwde routines. Dat geldt voor de inrichting van de school net zo als voor de aanschaf van materialen en de manier waarop ouders bij de school betrokken worden. Als dit vanzelfsprekend is, zal ook na een wisseling van de schoolleiding, die zo verworven identiteit niet ter discussie staan: het is deel van de schoolcultuur geworden.  

Coaching

In het kader van deze ontwikkeling zijn coachingsvaardigheden een noodzakelijk element. Juist omdat elke leerling zich veilig en serieus genomen moet voelen, is die coachende rol van de leraren van grote invloed. Daardoor zullen kinderen uit hun comfortzone durven komen en nieuwe of moeilijke situaties onderzoeken en uitproberen. Hun coach bespreekt die ervaringen daarna met hen door en geeft feedback, waarmee ze weer verder durven op die weg die 'leren' heet...