voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Op zoek naar letters

De beknopte handleiding bij de niet-klankzuivere categorieën was door een gedeeltelijke herordening van enkele categorieën en de daarbij aansluitende oefenkaarten ook toe aan een aanpassing.

Deze 2e editie is eind november verschenen en heeft nu ook een isbn-code, zodat het bestellen nog eenvoudiger gaat.

Dit boek (op A4-formaat) is op verzoek van gebruikers van de spellingdidactiek OZNL gemaakt om je in staat te stellen snel de essenties van elke categorie niet-klankzuivere woorden te checken.

Ook staan er bij elk van de 29 categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen. Doordat gemikt wordt op een actieve leerhouding van elke leerling passen hier geen klassikale instructies, doordat nooit een hele klas aan dezelfde oefenstof toe is. Bovendien is het belangrijk dat de kinderen die toe zijn aan een volgende categorie, eerst zelf nadenken over de vraag wat er bij dat soort woorden aan de hand is, en vervolgens die eigen ideeën vergelijken met die van hun maatje, met wie ze samen mondeling oefenen. Pas daarna heeft het zin om als onderwijsgevende nog wat puntjes op een i te zetten, maar ook om feedback te geven op de analyses van deze kinderen. Hun denkwerk moet immers steeds de start zijn!
___________________________________________________________________________

Daltonnascholing
Met ingang van november 2022 is JansonAdvies opnieuw door de Nederlandse Dalton Vereniging erkend als nascholingsinstelling. Door de coronaperiode had ik dat onderbroken, maar nu neem ik met steun van de NDV, de draad weer op...
Ik kies voor teamgerichte nascholing en begeleiding en niet voor cursussen met individuele deelnemers uit verschillende teams. De reden daarvoor is het effect op de teamvorming en de school-ontwikkeling.
Voor de kinderen is het belangrijk dat de leden van een schoolteam goed samenwerken en met elkaar hun aanpak afstemmen. Bovendien kunnen ze daardoor van elkaars talenten en ervaringen gebruik maken. Door die ervaring zijn teamleden zich ook steeds meer bewust van het feit dat mensen op allerlei manieren verschillen, maar dat die verschillen niet passen bij een driedeling, zoals vaak bij leerlingen wel wordt gehanteerd. Dit inzicht werkt dan door naar de afstemming op de leer- en ontwikkelprocessen bij alle kinderen in de school.  En dat sluit dan weer mooi aan bij wat Helen Parkhurst zo'n 100 jaar geleden ook voor ogen had... 

___________________________________________________________________________

Verschenen...

Op 14 september verscheen het nieuwe nummer van Daltonvisie, het tijdschrift van de Nederlandse DaltonVereniging (NDV). Daarin staat ook een column van mij, over dat bekende begrip 'taak', dat nog te vaak verkeerd wordt ingevuld. Helen Parkhurst, de grondlegster van daltononderwijs, had het heel anders bedoeld, toen ze het begrip 'assignment' introduceerde.
Dit artikel vind je ook op deze site, in de rubriek publicaties, bij artikelen over visie.

Leerkracht...

Het is zo'n veel gebruikt woord... Toch ben je geen leerkracht, maar heb je (hopelijk) veel leerkracht en hebben je leerlingen ook zelf veel leerkracht, want die hebben ze nodig, en niet alleen op school.

Dat woord, in die traditionele betekenis, stamt nog uit de tijd dat men dacht dat leren iets was dat op school alleen werd veroorzaakt door de onderwijsgevende. Inmiddels weten we beter gelukkig.  Leren kun je alleen zelf. Dat vraagt wel condities die dit mogelijk maken en stimuleren. Daarin speel je als onderwijsgevende wel een belangrijke rol, maar dan vooral door die lerende houding uit te lokken en daarvoor bij elke leerling passende ruimte te geven.
Dit betekent onder andere dat je niet van een klas verwacht dat ze allemaal op hetzelfde moment dezelfde stof op dezelfde manier en in hetzelfde tempo kunnen leren. En ook dat het bij dat leren vooral gaat om de weg naar een oplossing of een conclusie en niet om dat antwoord of een eindresultaat ("de taak is af!"). Dit betekent dat je daarover nieuwsgierig met leerlingen in gesprek moet gaan en ook dat je ze daarover met elkaar, in kleine groepjes, tijdens dat leerproces laat overleggen. De tijd van "Allemaal stil, we gaan taal doen" moet echt verleden tijd zijn!

Conferenties waren weer terug

Toen de coronaperiode na het eerste kwartaal van 2022 grotendeels voorbij was, werden ook de jaarlijkse conferenties weer live georganiseerd. Daardoor kon ook ik in de zomermaanden weer deelnemen aan een conferentie van de daltonnascholers en -opleiders, aan de Panama-conterentie over rekenonderwijs, en begin september aan de ECHA-conferentie over begaafdheid en talentontwikkeling in het onderwijs, die dit jaar in Nederland werd gehouden.

Het aardige van deze conferenties was dat ik daar zelf ook weer inspiratie kon opdoen voor mijn eigen werk en ontwikkeling, maar dat ik vanuit mijn visie en ervaring ook anderen weer kon inspireren door het verzorgen van een workshop..

Op zoek naar letters - 3e editie is uit!

Ik heb in maart '22 gewerkt aan een update van het boek Op zoek naar letters (de dikke versie). Dat is gelukt...
De essentie is niet anders geworden, maar op basis van de opgedane ervaringen heb ik wel regelmatig wat andere accenten gelegd en de keuzes die nodig zijn wat explicieter geformuleerd. 
Ook heb ik de tekst hier en daar wat toegankelijker gemaakt. Alles bij elkaar is het aantal pagina's nog wat gegroeid: van 318 naar 338. Het kaft heb ik ook wat aangepast en vanwege al die veranderingen heb ik een andere isbn-code aan het boek gekoppeld.

Het gaat dus niet om een derde druk, want elk boek dat wordt besteld, wordt dan pas gedrukt. Dat maakt dat er geen 'oude drukken' vernietigd hoeven te worden. Het boek is daardoor direct weer leverbaar in die nieuwe editie.
Zie daarvoor het bestelformulier bij 'publicaties' op deze site.

E-learning voor het team

Het afgelopen jaar heb ik voor e-learning wizard een uit twee delen bestaande cursus gemaakt over de verschillende aspecten van taaldidactiek in het po.  Eerder had ik ook al zo'n cursus gemaakt over de door mij ontwikkelde spellingdidactiek
Nu heb ik in de eerste maanden van 2022, ook zo'n cursus over rekendidactiek gemaakt. Deze wordt in 2022-2023 gepubliceerd.

E-learning Wizard b.v. heeft in juni 2022 in Berlijn met de Lerarenacademie een
Comenius EduMedia Siegel gewonnen!
Terecht dat Klaas Bellinga trots is dat ze deze internationale prijs nu al
voor de 3e keer hebben gewonnen.!

Wie t.b.v. het nieuwe schooljaar wat scholing wil plannen, kan dit soort cursussen als basis gebruiken. Dit kan ook heel handig zijn om nieuwe collega's of invallers zich te laten scholen op een of meer van deze gebieden. Dat is prettig vanwege de inhoud, maar ook doordat deze scholingsopzet heel flexibel is in te plannen op momenten die voor ieder persoonlijk handig uitkomen.

Als team kun je een pakket cursussen kiezen en zo een eigen schoolacademie samenstellen.
Zie voor meer info: 
https://e-learningwizard.nl/eigen-academie/ 

Een nieuw jaar

Het nieuwe kalenderjaar is alweer een poosje bezig, maar diverse scholen denken inmiddels alweer aan een ander nieuw jaar: het nieuwe schooljaar.

Hopelijk blijft die coronapandemie weer onder controle en kunnen we verder werken aan onderwijs dat recht doet aan de verschillen tussen kinderen en daardoor aan hun gevarieerde mogelijkheden en behoeften...

De eerste afspraken voor dat nieuwe jaar heb ik inmiddels alweer gemaakt, maar wie mij dan ook wil inzetten om het team te scholen en/of te ondersteunen, kan zeker nog afspraken daarover maken! Ik werk door het hele land, dus schroom niet...

Covid-19

Nu ook op de scholen weer een wat soepelerer beleid mogelijk is om de verspreiding van Corona onder controle te houden, heb ik m.i.v. februari weer activiteiten op locatie gepland. Hopelijk zijn de teamleden dan gezond genoeg om aanwezig te kunnen (en mogen) zijn.  

Blog

Op de site van JSW staat sinds 27-10-'21 een door mij geschreven blog. Hierin probeer ik nogmaals uit te leggen waarom het onderwijs anders ingericht moet worden... (https://www.jsw.nl/opinie/kinderen-kunnen-alleen-zelf-leren/)

Nieuwe artikelen

Achter de tab 'publicaties' heb ik bij de artikelen ook de rubriek 'recht doen aan verschillen' toegevoegd. Hier staan nu al een paar nieuwe artikelen, die gaan over de wenselijkheid het primair onderwijs anders in te richten.
Het gaat dan enerzijds om de organisatie en de rolverdeling tussen kinderen en tussen kinderen en leraren. Daarnaast gaat het zeker ook om de inhoudelijke benadering van de vakken en de vormen van koppeling daarvan aan de voorkennis en ervaringen van de kinderen.

MeerTaal

In het meinummer 2021 van het blad MeerTaal stond een artikel van mij over de rol van de sjwa, de onbeklemtoonde korte klinker.
Dit is in onze spreektaal de meest voorkomende klinker. Hierdoor leidt die klank soms ook tot misverstanden bij het spellen. Vaak voegen we die sjwa namelijk toe na de [l] of de [r], zoals in woorden als melk en erg. Daarnaast maken we tijdens het (snel) spreken van een gewone klinker ook een sjwa.  Zie op deze site bij publicaties.

Dit nummer van MeerTaal was het laatste waaraan ik in de rol van redacteur heb meegewerkt. Na acht jaar stopte ik als redacteur.
Wel heb ik (i.s.m. Roos de Bruyn van de Taaladviesdienst van Onze Taal) de rubriek taal=meer nog een schooljaar verzorgd. Nu Onze Taal de medewerking daaraan per '22-
'23 heeft opgezegd, ben ik ook daarmee gestopt. 

Het rekenonderwijs moet op de schop

De onderwijsinspectie signaleert dat de manier waarop op de meeste scholen rekenonderwijs wordt gegeven, geen recht doet aan de behoeften van de leerlingen. Ook de gebruikte rekenmethoden houden geen rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Dat is natuurlijk geen nieuws. Daarom schreef ik in 2017 al het boek Rekenonderwijs kan anders, nadat ik al jaren scholen had begeleid om het anders te gaan doen. 

Het is wel merkwaardig dat de Cito-toetsen door de inspectie nog wel steeds als kwaliteitsnorm beschouwd worden. Die gaan immers in hun normering uit van 'gemiddelde leerlingen' en doen door hun planning van de inhoud en de nadruk op de antwoordjes, ook geen recht aan die verschillen.

Opnieuw: een boekje...

Omdat ik ook betrokken ben bij daltononderwijs, heb ik de vijf kernwaarden, die de Ned. Dalton Vereniging in 2012 geformuleerd heeft als richtinggevend voor de aangesloten daltonscholen, nog weer eens kritisch tegen het licht gehouden. 
Hoewel die kernwaarden zijn geïnspireerd door Helen Parkhurst, blijken er toch andere elementen in terecht gekomen. 

Zeker in de huidige tijd vraagt vernieuwend  onderwijs in de geest van Parkhurst toch om andere accenten en een duidelijker samenhang tussen die waarden. Daarom heb ik een boekje hieraan gewijd. Het is (alleen) via mijn bestelformulier te bestellen. 

Een nieuw boek...

De coronatijd maakte dat ik niet bij scholen op bezoek kon. Buiten wat contacten met scholen via 'Teams' en wat vragen van leraren en ouders via de mail, hield ik toch wat tijd over. 

Die tijd heb ik gebruikt om onderstaand boek te schrijven. Net als bij de  boeken die ik in 2018 en 2019 schreef, mocht ik ook weer de hele vormgeving doen. Er komt namelijk geen uitgever aan te pas, alleen een drukker. Bovendien is het steeds 'print-on-demand', waardoor we zuinig met papier kunnen zijn.

Ik had van een paar scholen, die ook al met mijn didactiek voor spelling en lezen werken, het signaal gekregen, dat wat meer uitwerking van het aspect grammatica heel welkom zou zijn. Dat is niet zo vreemd, want het onderdeel grammatica is meestal niet erg populair, niet bij de leerlingen, maar vaak ook niet bij hun leraren... Als je dan, vanuit je visie als school, de kinderen ook bij taalonderwijs actief en betekenisvol bezig wilt laten zijn, dan wijkt dat nogal af van wat je gewend was en wat je in taalmethoden terugvindt. Vandaar...

Corona...
Toen de scholen waren gesloten voor onderwijs, waren de meeste leerlingen op thuisonderwijs aangewezen. Dat leidde tot vraag naar ideeën en mogelijkheden om dit zinvol inhoud en vorm te geven.

Wat taal en spelling betreft is op mijn site www.hettaallab.nl  natuurlijk al een heleboel te vinden. 
Voor rekenen heb ik wat ideeën op een rij gezet voor Wij-leren en die vind je via 
https://wij-leren.nl/rekenen-tips-thuisonderwijs.php.

 

Eindtoets

De eindtoets basisonderwijs was na het schooljaar 2019-2020 niet nodig. Prima. Dan is die de komende jaren ook niet nodig. Laten we de lerarenteams weer serieus nemen en bevorderen dat de leerlingen gedurende die acht jaar de kansen krijgen die ze nodig hebben voor een ononderbroken groei in breedte en diepte en op basis daarvan een onderbouwd en niet-verrassend advies geven voor een vervolg.

Weer een boek...

Op verzoek van een school die al met Op zoek naar letters was begonnen, heb ik in november 2019 ook een boekje gepubliceerd dat is gewijd aan de aanpak van leren lezen. Dit sluit qua terminologie aan bij die van de spellingdidactiek. 

Zoals de titel al aangeeft is het leren lezen vanaf het begin gericht op het achterhalen van betekenissen, want dat is tenslotte de reden om te willen lezen. Daarmee is het onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen ook een beetje achterhaald...

Beschikbare materialen
om spelling te  oefenen

Op mijn andere website www.hettaallab.nl zijn de oefenmaterialen gratis te downloaden waarmee kinderen zich onze spelling eigen kunnen maken. Met name de verschillende categorieën niet-klankzuivere woorden vragen een specifieke aanpak. Het heeft echter pas zin om daarmee te beginnen als ze de onderliggende systematiek van de klankzuivere woorden beheersen (inclusief de vele klankzuivere samenstellingen), want daarop is onze spelling gebaseerd. Je raakt minder snel in de war van de uitzonderingen, als je doorhebt hoe het normale systeem werkt.

Oefenen in het herkennen welke letters nodig zijn gebeurt natuurlijk mondeling, want letters kiezen gebeurt op basis van de klanken. Daarop is onze spelling gebaseerd, maar dat is ook bij de beoogde toepassing de situatie: als je een eigen tekst schrijft heb je alleen de klanken van de woorden die je wilt schrijven in je hoofd.

Nu veel scholen dit oefenen niet met papier, maar met tablets of laptops laten doen, was het nodig om de kaarten per categorie snel vindbaar te maken. Ook het onderscheid tussen de eerste kennismaking met de inheemse categorieën en een tweede ronde met woorden waarin meer categorieën voorkomen was daarvoor wenselijk. Daarom heb ik die oefenkaarten op die manier uitgesplitst, zodat ze snel zijn terug te vinden en apart zijn te downloaden. 

Ook voor het oefenen met spelling van de persoonsvormen is wat nieuwe materiaal toegevoegd. Let op: niet de spelling van werkwoorden, want buiten een beperkt aantal persoonsvormen volgen alle andere werkwoordsvormen de normale spelling en vragen daardoor geen speciale aandacht!  

Op zoek naar letters

Op verzoek van de gebruikers heb ik de handleiding bij de niet-klankzuivere spellingcategorieën wat ingedikt en nog wat meer toegespitst op het dagelijkse gebruik. Het bleek dat nieuwe leraren en tijdelijke vervangers wat terugschrokken van de vele informatie die in het didactiekboek staat. Ook de al meer ervaren leraren vonden het prettig om snel te kunnen overzien wat de essentie van elke categorie is.

Deze beknopte handleiding op A4-formaat is alleen te bestellen bij mij en niet bij de boekhandel.
De prijs is € 12,50. Zie het bestelformulier bij publicaties. 

Leren kun je observeren geheel herzien!

In maart 2019 kwam de geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek  Leren kun je observeren uit. Dit boek is door Gertjan Boog en mij geschreven voor studenten van de pabo, om zo te zorgen voor andere beelden van de praktijk dan zij vaak nog op stagescholen tegenkomen. 

Wie al leraar is, vindt hierin ook veel waardevols over de praktijk van het basis-onderwijs, bijvoorbeeld als je de overstap wilt maken naar een praktijk waarin je de behoeften van je leerlingen als uitgangspunt neemt in plaats van de voortgang door de methoden.

Zie bij 'publicaties' voor het bestelformulier!  

Op zoek naar klanken en letters

De beschrijving van de doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3 van de spellingdidactiek Op zoek naar letters. 

Hierin staat beschreven hoe je jonge kinderen bewust kunt maken van de klanken, de klankgroepen en de klemtoon in de taal die ze spreken en om zich heen horen. Ook maken ze kennis van de letters van het alfabet en kunnen zo onderzoeken waarin die vormen van elkaar verschillen of juist met elkaar overeen komen


E-wise

Ik heb eerder al eens drie nascholingsmodules ontwikkeld voor leraren in het po. Het gaat om drie modules over rekendidactiek: over getalbegrip (ob), vermenigvuldigen en delen (mb) en breuken en verhoudingen (bb). Je kun die volgen als jij of je school (voor een jaar) een abonnement neemt op e-WISE, waarmee je toegang krijgt tot een groot assortiment modules .
Per 20-12-2018 was de onderbouwmodule over getalbegrip al online! Inmiddels zijn ook de andere twee rekendidactiekmodules beschikbaar.

Perspectieven op dalton

Onder deze titel verscheen op de dag van het daltoncongres (7-11-2018) een boekje met bijdragen van tien daltonopleiders. Ook ik heb hierin een hoofdstuk geschreven, onder de titel Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool.

Bildung-kalender 2019

In de Bildung-scheurkalender voor 2019 heb ik opnieuw een bijdrage mogen leveren. Het is de tekst voor 8 mei.

 Recensies

Inmiddels zijn er drie recensies van mijn boek Rekenonderwijs kan anders verschenen. Allemaal (zeer) positief. De meest recente is die in het Tijdschrift voor Intern Begeleiders (TIB). Je kunt die hier lezen.

Nieuwe artikelen

In verschillende tijdschriften verschijnen zeer regelmatig artikelen van mij. Het gaat dan m.n. om Volgens Bartjens, MeerTaal, Daltonvisie en JSW. 
Deze en andere artikelen zijn te vinden achter de tab 'publicaties', waar ze gesorteerd staan per vakgebied.

Effectieve tijdbesteding in de groep

Voor het nummer van het tijdschrift 'voor nieuwsgierige leraren in het po' De Nieuwe Leraar dat in september 2017 verscheen, schreef ik een artikel over manieren om elke leerling meer rendement te laten halen uit de tijd op school: Zal de tijd het leren? Nu gaat veel tijd verloren door tradities die de leerlingen bezighouden met activiteiten die in feite in strijd zijn met de psychologische basisbehoeften. Je vindt het op deze site onder 'publicaties over visie & competenties'.

Verschenen!

Op 28 juli 2017 zijn deze twee boeken, over rekendidactiek en  over taaldidactiek, verschenen. 

Ze zijn beide (voor de oude prijs van € 24,95) bij mij te bestellen via het bestelformulier, dat je vindt bij publicaties.  
Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren. 

Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.
In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. 

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de al aanwezige thema's uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten.
Voor meer info: www.jeelo.nl

Bundel Rekenonderwijs 21e eeuw

Ter gelegenheid van 35 jaar Panamaconferenties over  rekendidactiek, is een bundel verschenen, waarin bijdragen van een groot aantal auteurs is opgenomen. Zelf heb ik ook daaraan bijgedragen. De bundel is daarom  hier te downloaden.

De Gids over begaafdheid in het
basisonderwijs
 
is verschenen.

Dit boek, onder redactie van Eleonoor van Gerven, is geschreven door 16 auteurs. Zelf mocht ik een hoofdstuk bijdragen over 'rijk onderwijs in de 21e eeuw'.