voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Nieuwe artikelen

Achter de tab 'publicaties' heb ik bij de artikelen de rubriek  'recht doen aan verschillen' toegevoegd. Hier staan nu al een paar nieuwe artikelen, die gaan over de wenselijkheid het primair onderwijs anders in te richten.
Het gaat dan enerzijds om de organisatie en de rolverdeling tussen kinderen en tussen kinderen en leraren. Daarnaast gaat het zeker ook om de inhoudelijke benadering van de vakken en de vormen van koppeling daarvan aan de voorkennis en ervaringen van de kinderen.

MeerTaal

In het meinummer van het blad MeerTaal staat een artikel van mij over de rol van de sjwa, de onbeklemtoonde korte klinker. Dit is in onze spreektaal de meest voorkomende klinker. Door dat frequente gebruik leidt die klank soms ook tot misverstanden bij het spellen. Vaak voegen we die sjwa namelijk toe, zoals in woorden als melk en erg, terwijl we op andere momenten een gewone klinker als een sjwa uitspreken.   https://www.tijdschriftmeertaal.nl/art/50-6488_De-sjwa-onze-meest-frequente-klinker. 

Dit nummer van MeerTaal was het laatste waaraan ik in de rol van redacteur heb meegewerkt. Na acht jaar stop ik als redacteur. Wel blijf ik de rubriek taal=meer verzorgen. Dit doe ik steeds in samenwerking met Roos de Bruyn van Onze Taal.

Het rekenonderwijs moet op de schop

De onderwijsinspectie signaleert dat de manier waarop op de meeste scholen rekenonderwijs wordt gegeven, geen recht doet aan de behoeften van de leerlingen. Ook de gebruikte rekenmethoden houden geen rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Dat is natuurlijk geen nieuws. Daarom schreef ik in 2017 al het boek Rekenonderwijs kan anders, nadat ik al jaren scholen had begeleid om het anders te gaan doen. 

Digitale teamscholing spellingdidactiek 

Voor de Lerarenacademie e-learning wizard heb ik een cursus gemaakt, waarmee teams kennis kunnen maken met de uitgangspunten en de inhouden van de door mij ontwikkelde spellingdidactiek Op zoek naar letters.

Binnenkort zullen daar ook twee door mij gemaakte cursussen over taaldidactiek beschikbaar komen.

Zie https://e-learningwizard.nl 

Opnieuw: een boekje...

Omdat ik ook betrokken ben bij daltononderwijs, heb ik de vijf kernwaarden, die de NDV in 2012 geformuleerd heeft als richtinggevend voor de aangesloten daltonscholen, nog weer eens kritisch tegen het licht gehouden. 

Hoewel die kernwaarden zijn geïnspireerd door Helen Parkhurst, blijken er toch andere elementen in terecht gekomen. Zeker in de huidige tijd vraagt vernieuwend onderwijs in de geest van Parkhurst toch om andere accenten en een duidelijker samenhang tussen die waarden. Daarom heb ik een boekje hieraan gewijd. Het is (alleen) via mijn bestelformulier te bestellen.

Een nieuw boek...

De coronatijd maakte dat ik niet bij scholen op bezoek kon. Buiten wat contacten met scholen via 'Teams' en wat vragen van leraren en ouders via de mail, hield ik toch wat tijd over. 

Die tijd heb ik gebruikt om onderstaand boek te schrijven. Net als bij de  boeken die ik in 2018 en 2019 schreef, mocht ik ook weer de hele vormgeving doen. Er komt namelijk geen uitgever aan te pas, alleen een drukker. Bovendien is het steeds 'print-on-demand', waardoor we zuinig met papier kunnen zijn.

Ik had van een paar scholen, die ook al met spelling en lezen werken, het signaal gekregen, dat wat meer uitwerking van het aspect grammatica heel welkom zou zijn. Dat is niet zo vreemd, want het onderdeel grammatica is meestal niet erg populair, niet bij de leerlingen, maar vaak ook niet bij hun leraren... Als je dan, vanuit je visie als school, de kinderen ook bij taalonderwijs actief en betekenisvol bezig wilt laten zijn, dan wijkt dat nogal af van wat je gewend was en wat je in taalmethoden terugvindt. Vandaar...

Corona...
Nu de scholen zijn gesloten voor onderwijs, zijn de meeste leerlingen op thuisonderwijs aangewezen. Dat leidt tot vraag naar ideeën en mogelijkheden om dit zinvol inhoud en vorm te geven.

Wat taal en spelling betreft is op mijn site www.hettaallab.nl  natuurlijk al een heleboel te vinden. 
Voor rekenen heb ik wat ideeën op een rij gezet voor Wij-leren en die vind je via 
https://wij-leren.nl/rekenen-tips-thuisonderwijs.php.

Eindtoets

De eindtoets basisonderwijs is dit schooljaar niet nodig. Prima. Dan is die de komende jaren ook niet nodig. Laten we de lerarenteams weer serieus nemen en bevorderen dat de leerlingen gedurende die acht jaar de kansen krijgen die ze nodig hebben voor een ononderbroken groei in breedte en diepte en op basis daarvan een onderbouwd en niet-verrassend advies geven voor een vervolg.

Weer een boek...

Op verzoek van een school die al met Op zoek naar letters was begonnen, heb ik in november 2019 ook een boekje gepubliceerd dat is gewijd aan de aanpak van leren lezen. Dit sluit qua terminologie aan bij die van de spellingdidactiek. 

Zoals de titel al aangeeft is het leren lezen vanaf het begin gericht op het achterhalen van betekenissen, want dat is tenslotte de reden om te willen lezen. Daarmee is het onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen ook een beetje achterhaald...

Beschikbare materialen
om spelling te  oefenen

Op mijn andere website www.hettaallab.nl zijn de oefenmaterialen gratis te downloaden waarmee kinderen zich onze spelling eigen kunnen maken. Met name de verschillende categorieën niet-klankzuivere woorden vragen een specifieke aanpak. Het heeft echter pas zin om daarmee te beginnen als ze de onderliggende systematiek van de klankzuivere woorden beheersen (inclusief de vele klankzuivere samenstellingen), want daarop is onze spelling gebaseerd. Je raakt minder snel in de war van de uitzonderingen, als je doorhebt hoe het normale systeem werkt.

Oefenen in het herkennen welke letters nodig zijn gebeurt natuurlijk mondeling, want letters kiezen gebeurt op basis van de klanken. Daarop is onze spelling gebaseerd, maar dat is ook bij de beoogde toepassing de situatie: als je een eigen tekst schrijft heb je alleen de klanken van de woorden die je wilt schrijven in je hoofd.

Nu veel scholen dit oefenen niet met papier, maar met tablets of laptops laten doen, was het nodig om de kaarten per categorie snel vindbaar te maken. Ook het onderscheid tussen de eerste kennismaking met de inheemse categorieën en een tweede ronde met woorden waarin meer categorieën voorkomen was daarvoor wenselijk. Daarom heb ik die oefenkaarten op die manier uitgesplitst, zodat ze snel zijn terug te vinden en apart zijn te downloaden. 

Ook voor het oefenen met spelling van de persoonsvormen is wat nieuwe materiaal toegevoegd. Let op: niet de spelling van werkwoorden, want buiten een beperkt aantal persoonsvormen volgen alle andere werkwoordsvormen de normale spelling en vragen daardoor geen speciale aandacht!  

Op zoek naar letters
Op verzoek van de gebruikers heb ik de handleiding bij de niet-klankzuivere spellingcategorieën wat ingedikt en nog wat meer toegespitst op het dagelijkse gebruik. Het bleek dat nieuwe leraren en tijdelijke vervangers wat terugschrokken van de vele informatie die in het didactiekboek staat. Ook de al meer ervaren leraren vonden het prettig om snel te kunnen overzien wat de essentie van elke categorie is.

Deze beknopte handleiding op A4-formaat is alleen te bestellen bij mij en niet bij de boekhandel.
De prijs is € 12,50. Zie het bestelformulier bij publicaties. 

Leren kun je observeren geheel herzien!

In maart 2019 kwam de geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek  Leren kun je observeren uit. Dit boek is door Gertjan Boog en mij geschreven voor studenten van de pabo, om zo te zorgen voor andere beelden van de praktijk dan zij vaak nog op stagescholen tegenkomen. 

Wie al leraar is, vindt hierin ook veel waardevols over de praktijk van het basis-onderwijs, bijvoorbeeld als je de overstap wilt maken naar een praktijk waarin je de behoeften van je leerlingen als uitgangspunt neemt in plaats van de voortgang door de methoden.

Zie bij 'publicaties' voor het bestelformulier!  

Op zoek naar klanken en letters

De beschrijving van de doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3 van de spellingdidactiek Op zoek naar letters. 

Hierin staat beschreven hoe je jonge kinderen bewust kunt maken van de klanken, de klankgroepen en de klemtoon in de taal die ze spreken en om zich heen horen. Ook maken ze kennis van de letters van het alfabet en kunnen zo onderzoeken waarin die vormen van elkaar verschillen of juist met elkaar overeen komen

Op zoek naar letters
de andere spelling- en grammaticadidactiek

Inmiddels is een 2e druk van mijn boek over spelling- en grammatica-didactiek verschenen (november 2019). Hierin zijn wat kleine aanpassingen verwerkt. 

Ik beschrijf in dit boek de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld, en geef uitleg over de spellingcategorieën die hierbij horen. Bij elke categorie staan suggesties om die zo te introduceren dat de leerlingen eerst zelf actief op zoek gaan naar het probleem. Als dat is besproken kunnen ze in tweetallen mondeling gaan oefenen en ook daarvoor staan aandachtspunten vermeld. Het oefenmateriaal staat op mijn andere website (www.hettaallab.nl) gratis tot je beschikking... 
Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammaticaonderwijs, waarin de betekenis centraal staat. Hierin heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen.
In dit deel is ook speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan. Het woord 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling (d.w.z. dat je die niet uit de klanken kunt afleiden) en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingafspraken. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is. Zie bij 'publicaties' voor het bestelformulier.
 

E-wise

Ik heb drie nascholingsmodules ontwikkeld voor leraren in het po. Het gaat om drie modules over rekendidactiek: over getalbegrip (ob), vermenigvuldigen en delen (mb) en breuken en verhoudingen (bb). Je kun die volgen als jij of je school (voor een jaar) een abonnement neemt op e-WISE, waarmee je toegang krijgt tot een groot assortiment modules .
Per 20-12-2018 was de onderbouwmodule over getalbegrip al online! Inmiddels zijn ook de andere twee rekendidactiekmodules beschikbaar.

Perspectieven op dalton

Onder deze titel verscheen op de dag van het daltoncongres (7-11-2018) een boekje met bijdragen van tien daltonopleiders. Ook ik heb hierin een hoofdstuk geschreven, onder de titel Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool.

Bildung-kalender 2019

In de Bildung-scheurkalender voor 2019 heb ik opnieuw een bijdrage mogen leveren. Het is de tekst voor 8 mei.

 Recensies

Inmiddels zijn er drie recensies van mijn boek Rekenonderwijs kan anders verschenen. Allemaal (zeer) positief. De meest recente is die in het Tijdschrift voor Intern Begeleiders (TIB). Je kunt die hier lezen.

Nieuwe artikelen

In verschillende tijdschriften verschijnen zeer regelmatig artikelen van mij. Het gaat dan m.n. om Volgens Bartjens, MeerTaal, Daltonvisie en JSW. 
Deze en andere artikelen zijn te vinden achter de tab 'publicaties', waar ze gesorteerd staan per vakgebied.

Effectieve tijdbesteding in de groep

Voor het nummer van het tijdschrift 'voor nieuwsgierige leraren in het po' De Nieuwe Leraar dat in september 2017 verscheen, schreef ik een artikel over manieren om elke leerling meer rendement te laten halen uit de tijd op school: Zal de tijd het leren? Nu gaat veel tijd verloren door tradities die de leerlingen bezighouden met activiteiten die in feite in strijd zijn met de psychologische basisbehoeften. Je vindt het op deze site onder 'publicaties over visie & competenties'.

Verschenen!

Op 28 juli 2017 zijn deze twee boeken, over rekendidactiek en  over taaldidactiek, verschenen. 

Ze zijn beide (voor de oude prijs van € 24,95) bij mij te bestellen via het bestelformulier, dat je vindt bij publicaties.  
Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren. 

Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.
In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. 

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de al aanwezige thema's uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten.
Voor meer info: www.jeelo.nl

Bundel Rekenonderwijs 21e eeuw

Ter gelegenheid van 35 jaar Panamaconferenties over  rekendidactiek, is een bundel verschenen, waarin bijdragen van een groot aantal auteurs is opgenomen. Zelf heb ik ook daaraan bijgedragen. De bundel is daarom  hier te downloaden.

De Gids over begaafdheid in het
basisonderwijs
 
is verschenen.

Dit boek, onder redactie van Eleonoor van Gerven, is geschreven door 16 auteurs. Zelf mocht ik een hoofdstuk bijdragen over 'rijk onderwijs in de 21e eeuw'.