voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

 Ik ben afgestudeerd als 
     leraar lager onderwijs (Den Haag), 
     pedagoog (Rotterdam) en
     onderwijskundige (Utrecht).

Ik was leraar lager onderwijs, schoolbegeleider, consulent literaire vorming, docent aan opleidingen voor remedial teaching en interne begeleiding, locatiemanager van een OBD, kennismanager bij een onderwijsadviesbureau en senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij APS.

Vanaf 1-12-2012 ben ik zelfstandig nascholer, teamcoach, ontwikkelaar en auteur van boeken en artikelen die dit werk ondersteunen. 
Ook ben ik als inhoudelijk expert betrokken bij de verdere ontwikkeling van Je eigen leeromgeving (Jeelo), een projectmatige aanpak van thematisch onderwijs, waarmee alle vakken verbonden zijn. Ik woon weliswaar in de Achterhoek, maar werk met scholen in heel Nederland.

Tot het beëindigen van dat project (juli 2016) was ik thema-expert bij School aan Zet voor basisvaardigheden, excellentie, recht doen aan verschillen, opbrengstgericht werken en lerende organisatie. Vanaf maart 2014 was ik daar ook een van de experts op het gebied van Samen leren inhoud geven. Deze toespitsing van School aan Zet was gericht op besturen die met hun scholen het samen leren een stevige impuls wilden geven. 
Gedurende het schooljaar 2013-2014 was ik voor SaZ/SLO  regiocoördinator excellentie & hoogbegaafdheid voor het po in Oost-Gelderland (Veluwe en Achterhoek) en Overijssel, om de start van dit netwerk te stimuleren.

Sinds eind 2012 was ik lid van de redactie van het tijdschrift over taalonderwijs MeerTaal van uitg. Van Gorcum, het 'taalbroertje' van Volgens Bartjens. Na acht jaar, aan het eind van de jaargang 2020-2021, ben ik hiermee gestopt. Wel heb ik daarna nog een jaar de rubriek Taal=Meer verzorgd.

Sinds februari 2014 ben ik eveneens redactielid van Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek (voorheen PanamaPost-online), de verdieping bij Volgens Bartjens, dat (gratis) beschikbaar is op de site van VB.
Daarnaast maak ik deel uit van het redactienetwerk rond het tijdschrift JSW. 

Verder ben ik als expert betrokken bij de verdere ontwikkeling van Jeelo, wat staat voor Je eigen leeromgeving. Deze leeromgeving wordt sinds 2008 ontwikkeld in samenwerking met basisscholen. Het is begonnen met thema's voor wereldoriëntatie, maar wordt nu verder uitgebreid naar alle vakgebieden.

Ik maak deel uit van de klankbordgroep van Het National Talent Centre of the Netherlands

Toen ik de door mij ontwikkelde spellingmethodiek Op zoek naar letters zelf uitgaf, was ik vanaf 2013 ook uitgever. Nu de handleidingen zijn verwerkt in twee boeken (zie spellingdidactiek) en het oefenmateriaal digitaal (en gratis) beschikbaar is, hoeft dat niet meer. Ik blijf het wel leuk vinden dat ik deze en nog diverse andere titels niet alleen zelf kon schrijven, maar ook de hele opmaak kon verzorgen, inclusief die van de kaften....

Ik was gedurende het schooljaar 2015-2016 lid van de syllabuscommissie Ernstige Rekenproblemen (ER). Deze commissie had als taak een addendum (aanvulling) bij de nieuwe Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo te ontwikkelen voor de rekenexamens en rekentoetsen ER. 
Eerder (2011-2012) was ik mede-auteur en redacteur van de Protocollen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) voor het vo en mbo. Daarvoor had ik ook al een bijdrage geleverd aan het protocol ERWD voor het po.

Ik werkte de laatste maanden van 2016 mee aan het inhoud geven van de aspecten kritisch denken en zelfregulatie voor de vakken Nederlandse taal, rekenen en omgaan met jezelf en de wereld, in het kader van de beschrijving van 21e-eeuwse vaardigheden door de SLO.

Vanaf 1-1-2018 is JansonAdvies erkend als instelling die daltonnascholing mag verzorgen en ben ik weer daltonopleider. Ook ben ik lid van het bestuur van het netwerk daltonnascholers en -opleiders (dno) van de Ned. Dalton-vereniging. In dat bestuur heb ik de rol van penningmeester, en binnen dat dno die van vakinhoudelijk ontwikkelaar en nascholer. 

Centraal aandachtspunt in mijn werk zijn leerprocessen. Het gaat dan steeds om (aspecten van) de vraag 'wat is nodig om leerlingen en leraren actief te laten leren en opbrengsten van hun inspanningen te laten ervaren? Dat lukt als wat zij leren betekenisvol voor hen is en zij zich mede daardoor eigenaar kunnen voelen van hun leerproces, en zo het nut ervaren van het resultaat daarvan. 

Voor leraren betekent dit bovendien dat zij zelf keuzes durven, mogen en kunnen maken in de dagelijkse afstemming met hun leerlingen. Dit betekent ook: los komen van de verschillende methoden en van de koppeling van jaarklas en leerstof.
Veel veranderingstrajecten op scholen zijn daarom gericht op de condities om dat steeds meer en effectiever voor elkaar te krijgen.

Trefwoorden:
eigenaarschap, instructiekwaliteit, interactie, betekenisvol, actief en samenwerkend leren, kritisch denken en andere noodzakelijke
 vaardighedenrecht doen aan en benutten van verschillen, opbrengsten veroorzaken, vertrouwen, building learning power, onderzoekend leren, talentontwikkeling, Rijnlands organiseren, vakinhouden in samenhang.

Inhoudelijke expertise: o.a. rekenen/wiskunde, taal/spelling en talentontwikkeling. 

Ik ben lid van de

 • Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR),   
 • Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (VELON),
 • Nederlandse DaltonVereniging (NDV),
 • Nederlandse JenaPlanVereniging (NJPV),
 • de klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands
 • het landelijk netwerk taalspecialisten,
 • het landelijk netwerk rekenspecialisten,
 • Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde-    
       Onderwijs (NVORWO)
 • Vereniging van Taalspecialisten (VvT),

en ben geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland, waardoor mijn nascholings- en begeleidings-werkzaamheden op scholen niet btw-plichtig zijn.