JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

komende activiteiten:

Op 12 maart 2019 vindt de eerste taalconferentie vanuit het vakblad MeerTaal plaats in de Reehorst in Ede. Het thema is De toekomst van (het vak) taal. Als redactielid zal ik daar een workshop verzorgen over een andere aanpak van grammatica.
Meer informatie is te vinden op 
http://www.toekomsttaalonderwijs.nl/.

Op de jaarlijkse Panamaconferentie op 31-1 en 1-2 in de Koningshof in Veldhoven zal ik een workshop verzorgen over de gezamenlijke introductie van vermenigvuldigen en delen.

Op 18 januari 2019 neem ik in Nijmegen deel aan een expertgroep in het kader van een NRO-onderzoek naar de langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen voor hb-leerlingen. 
Aansluitend ben ik als lid van de
klankbordgroep van de National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) aanwezig bij de bijeenkomst van deze groep. 
Het NTCN wil actief de hierin deelnemende organisaties verbinden, om zo gezamenlijk thema’s te agenderen en samen te werken vanuit gedeelde doelstellingen. Daarnaast wil men graag input en feedback ontvangen m.b.t. ontwikkelingen waarmee het NTCN bezig is op het terrein van praktijk, beleid en wetenschap .

recente activiteiten:

Op 14 en 15 november 2018 organiseerde het National Talent Centre of the Netherlands  (NTCN) een tweedaagse conferentie over 'Begaafdheid & Talentontwikkeling' in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het thema was 'Flow creëren in leren'.

Ik heb tijdens deze conferentie op beide dagen twee workshops verzorgd: over uitdagend taalonderwijs en over een andere aanpak van rekenonderwijs. Zie voor het programma en de hand-outs:  https://talentstimuleren.nl/kalender/congres/53

Op 7 november was het tweejaarlijkse daltoncongres in Deventer. Daar heb ik twee workshops verzorgd over hoe je resp. de reken- en de taallessen inhoud en vorm zou kunnen geven zonder methode, als je de daltonkernwaarden als uitgangspunt neemt. Voor info zie:  http://www.dalton.nl/actueel/agenda/item/360-internationaal-daltoncongres-7-november

Op verzoek van de Regioacademie van de samenwerkingsverbanden in Gorinchem e.o. verzorg ik in het schooljaar 2018-2019 een cursus van vier bijeenkomsten onder de titel Een klas vol talent.

Tijdens de jaarlijkse studiedag annex jaarvergadering van de NVORWO op 6 april 2018 in 't Veerhuis in Nieuwegein, heb ik samen met Jenneken v.d. Mark tweemaal een workshop verzorgd over het thema van mijn recente boek: rekenonderwijs kan anders!

Tijdens de jaarvergadering ben ik benoemd tot lid van het bestuur van de NVORWO. Tijdens de bestuursvergadering van 15 mei ben ik vervolgens officieel tot secretaris benoemd. (secretaris@nvorwo.nl) 

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het landelijk netwerk van taalcoördinatoren op 5 april 2018 in vergadercentrum Domstad in Utrecht was ditmaal gewijd aan leesonderwijs. Ik heb daar een lezing verzorgd over 'uitdagend en functioneel taalonderwijs als context voor de invulling van leesonderwijs'. Zie binnenkort het verslag met hand-out op http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs/verslagen-netwerkdagen

Op 23 maart hield de Ver.van Taalspecialisten in Amersfoort haar halfjaarlijkse conferentie. Ditmaal ging het over de zinvolheid van een apart vak 'begrijpend lezen'

Ik heb daaraan ook een bijdrage geleverd in de vorm van een pitch met een workshop. De uitvinding van zo'n apart vak berust volgens mij namelijk op een misvatting over wat lezen is...
De hand-out is te vinden via http://verenigingvantaalspecialisten.nl/

15 maart jl. was ik samen met Francis Meesters namens de NVORWO te gast bij de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van Curriculum.nu. Het was een enthousiaste groep leraren uit po en vo, die goede vragen stelden. Mooi dat we met ons visiedocument aan dit project een bijdrage kunnen leveren.

Op 9 maart was de jaarlijkse studiedag voor rekencoördinatoren, de NRCD. Ditmaal heb ik ook weer een bijdrage kunnen leveren onder de titel: 

De leerlingen als eigenaar van hun leerproces: kan dat ook in de rekenles? 
De hand-out vind je hier. (Ter geruststelling: ik heb lang niet alle dia's hiervan gebruikt...) Informatie over de andere bijdragen vind je via deze site: https://nrcd.sites.uu.nl/

Tijdens de jaarlijkse Panamaconferentie over rekendidactiek heb ik op 26 januari 2018 ook een werkgroep verzorgd. De inhoud daarvan vloeide voort uit mijn boek Rekenonderwijs kan anders. Het ging met name om de keuzes die samenhangen met die andere benadering van rekenonderwijs die ik daarin voorstel. Zie de conferentiewebsite voor de hand-out

Eind juli 2017 zijn de twee boeken die ik het afgelopen jaar heb geschreven verschenen. Het ene heet Rekenonderwijs kan anders en het andere Uitdagend en functioneel taalonderwijs. Beide zijn bedoeld voor leraren die meer van hun leerlingen dan van hun methode willen uitgaan. Bovendien willen ze stimuleren om thematisch leren als uitgangspunt te kiezen, zodat het leren en verbeteren van taalvaardigheid en van rekenvaardigheid betekenis heeft voor de leerlingen. De visie achter beide boeken is o.a. gebaseerd op de kernwaarden van dalton, maar ook op een bredere kijk op beide vakken. Het gaat er niet om feitjes in te stampen of om leerlingen af te richten voor toetsen, maar om leerlingen kritisch te laten denken, de eigen oplossingen te onderbouwen en steeds weer een relatie te herkennen met de toepassing van zo'n inzicht of vaardigheid.

Beide titels kun je (zonder verzendkosten) bij mij bestellen via dit bestelformulier

Zie voor een recensie:   https://wij-leren.nl/rekenonderwijs-kan-anders.php

Op 9 juni 2017 vond weer de halfjaarlijkse bijeenkomst van het netwerk rekenspecialisten plaats. Ditmaal is het thema 'gepersonaliseerd leren'. Ik heb daar een toespitsing van dit streven naar het vakgebied 'rekenen en wiskunde' verzorgd. Zoals wel vaker als ik vanuit een visie spreek, waren de reacties tegengesteld. Dat is een goed teken vind ik, omdat de praktijken van de diverse collega's ook heel divers zijn. Dan kan niet iedereen blij zijn met mijn benadering...

Op 6 april 2017 gaf ik tweemaal een presentatie voor de managementteams van Kerobei, schoolbestuur in Venlo e.o. Het thema van mijn bijdrage aan deze kennisdag was Opbrengstveroorzakend lesgeven als bijdrage aan rijk onderwijs in de 21e eeuw. 

Op 29 maart 2017 organiseerde Marant de jaarlijkse onderbouwdag in de Holthurnsche Hof in Berg en Dal. Tijdens deze dag verzorgde ik een inspiratiesessie met als motto Hoe rijk mag jouw onderwijs zijn?  Zie www.marantonderbouwdag.nl.

Op 21 maart 2017 organiseerden de redacties van MeerTaal en Volgens Bartjens i.s.m. uitgeverij Van Gorcum opnieuw een conferentie over aspecten van taal en rekenen. Zie www.rekenenoptaal.nu voor meer info over deze conferentie. Volgend schooljaar komt er weer een!

Op 16 februari 2017 vond in het Martiniplaza in Groningen het tweede congres plaats onder de titel Dé Dag, n.a.v. het verschijnen van De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs. Het programma werd weer verzorgd door auteurs van dit boek maar andere dan op De Dag in november. Deze keer verzorgde ik de openingslezing over rijk onderwijs in de 21e eeuw.

Op 25 november 2016 vond er in Aristo te Eindhoven het congres Dé Dag plaats over hoe basisscholen aandacht kunnen geven aan en inspelen op begaafdheid. Ik verzorgde daar een workshop over de rol van de leraar bij het realiseren van rijk onderwijs. Dit n.a.v. het hoofdstuk daarover, dat ik schreef in het boek De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs, dat die dag verscheen.

Op 12 oktober verzorgde ik  een practicum over vragen stellen: door leerlingen en aan leerlingen. Dit gebeurde op de slotbijeenkomst van de Collegereeks nieuwe tijden - anders organiseren die door De Limes-onderwijs is verzorgd voor schoolbesturen in Noord-Holland. De bijeenkomst vond plaats op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard.

Op 11 oktober 2016 gaf ik voor de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO FV) in Lelystad een masterclass (van een dag) over het thema Hoe uitdagend is jouw onderwijs?

Wegens de grote belangstelling organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal o16 juni 2016 opnieuw het symposium Rekenen op taal, over de relatie tussen taal en rekenen/wiskundeDe bijeenkomst werd nu gehouden in het congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Zie voor info: http://www.rekenenoptaal2016.nl/ 

Zelf verzorgde ik ook tweemaal een workshop onder de titel Zie je het voor je? (Zie voor meer info bij 'publicaties rekenen/wiskunde' hier op mijn site.)
Daarnaast stond ik daar weer op de markt met de materialen van Op zoek naar letters.
 

Op 13 april 2016 verzorgde ik op de tweejaarlijkse daltonconferentie in Deventer een presentatie over opbrengstveroorzakend lesgeven voor meer dan 130 deelnemers

Eveneens op 13 april 2016 verzorgde ik in Tilburg tweemaal de presentatie Zelf laten denken helpt!  Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor plusklasbegeleiders, ib'ers en schoolleiders.
De avond kwam tot stand door samenwerking van Talent in beeld (swv 013), 
het Wetenschapsknooppunt Brabant, De Fontys Hogeschool Kind & Educatie (Pabo Tilburg) en Techniekrijk (Platform Bètatechniek).

Op 1 maart 2016 verzorgde ik voor de ib'ers van Conexus in Nijmegen een lange masterclass onder de titel Blij met je groepsplan? Deze dag kwam voort uit het enthousiasme van de deelnemers vanuit Conexus aan een eerdere masterclass over dit thema. 

Op 15 februari 2016 gaf ik een presentatie voor de studievereniging VOCUS van studenten en alumni  van de opleiding onderwijskunde en de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) van de Universiteit Utrecht. Mijn onderwerp is 'opbrengstveroorzakend lesgeven'.

Op 12 februari 2016 organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal   het symposium Rekenen op taal, over de relatie tussen taal en rekenen/wiskunde
De bijeenkomst werd gehouden in het Domstadvergadercentrum in Utrecht. 

Op 10 november 2015 organiseerde het infopunt Talentontwikkeling de conferentie Bijzonder begaafd. Daar gaf ik een workshop onder de titelZelf laten denken helpt!.

Op 15 oktober 2015 organiseerde CPS in Utrecht haar nationale conferentie over taalonderwijs. Daar heb ik een presentatie verzorgd over het uitdagen van leerlingen met taaltalent.

Op 8 oktober 2015 organiseerde de ver. pcbo Rheden een studiedag voor alle scholen. Deze dag stond in het kader van het project Samen leren inhoud geven van School aan Zet. Het thema was: het gebruik van data als feedback. 's Middags verzorgde ik daar een workshop over het gebruik van data binnen spellingonderwijs.

Op 24 september 2015 was de studiedag van taalspecialisten en taalcoördinatoren gewijd aan de toekomst van het taalonderwijs. Zelf verzorgde ik daar een sessie over toekomstbestendig spellingonderwijs

Op 23 september 2015 verzorgde ik twee bijdragen aan de Amsterdamse conferentie Excelleren op ieder(s) niveau voor v.v.e. en ba.o. Zoals elk jaar vond deze plaats in De Meervaart. Mijn bijdragen heetten Doelen stellen met je leerlingen en Blij met je groepsplan (bij rekenen)?